Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

UK - Butterflies LTD non profit organisation                REGISTERED AT UK Register of Learning Providers

Registration number of Learning Providers in the UK (UKPRN) is 10066595

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego korzystania ze scenariuszy wypracowanych w ramach międzynarodowego projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ''Kompetencje Wychowawcze Przyszłości - Edukacja Alternatywna i Doskonalenie Zawodowe'' współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju (Program PO WER).


Głównym celem projektu było podniesienie posiadanych i nabycie nowych kompetencji zawodowych przez 36 pracowników Placówki Wychowawczo-Opiekuńczej w Kętach, PCPR w Oświęcimiu i Domu Dziecka w Oświęcimiu zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym

i socjalizującym z osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W ramach projektu uczestnicy wyposażeni zostaną w wiedzę nt. sześciu brytyjskich metod wsparcia podobnych grup docelowych:

- Family Links

- Speakeasy

- Talking Teens

- Freedom

- Friedship

- Nurturing ProgrammeNa Państwa ręce oddajemy 6 scenariuszy do bezplatnego wykorzystania do pracy z młodzieżą.


Każdy z programów zawiera elementy aktywnych metod radzenia sobie ze stresem i jego redukcją.

Family Links - To program pokazujący narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą, która sprawia problemy wychowawcze. Skupia się na zdrowiu emocjonalnym.Posiada rozbudowanepoziomy samooceny, poczucia wartości, rodzaju uczuć i sposobie radzenia sobie z emocjami. Pomaga skupić się nad tym, w jaki sposób i dlaczego postępuje młodzież. Pomaga w ustaleniu granic i konsekwencji w przypadku niestosowania się do ustaleń. 

FAMILY LINKS SCENARIUSZ ZAJĘĆ PDF

Speakeasy - Zdrowie seksulane młodzieży. Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności i związkach. Metoda Speakeasy–jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, w tym okresu dojrzewania. Warsztaty oferują elastyczną i swobodną drogę dla wychowawców i opiekunów w uzyskaniu większej pewności siebie w rozmowie z dziećmi i młodzieżą, w obszarze, który może powodować zakłopotanie i niezręczność dla obu stron.

SPEAKEASY SCENARIUSZ ZAJĘĆ PDF

Talking Teens - Uzależnienia. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji dotyczących pojęć z zakresu rozwoju mózgu, stresu, uzależnień u młodzieży i zachowań, które są spowodowane okresem dojrzewania. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami, które pomogą im lepiej zrozumieć zachowania młodzieży, reakcje na stawianie granic i sposoby ich utrzymania.

TALKING TEENS SCENARIUSZ ZAJĘĆ PDF

Freedom - Przemoc. Rodzaje. Skutki. Wpływ przemocy na dziecko - Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą nt. przemocy. Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji uczestników dotyczących pojęć z zakresu przemocy i jej rodzajów, jej wpływu na dziecko, rozpoznawanie ‘’zachowań za zachowaniem’’ (bahaviour behing behaviour’), diagnozy, planowania, komunikowania z dziećmi i młodzieżą, które doznały przemocy lub były jej świadkami. Metody radzenia sobie w pracy z dziećmi i młodzieżą, których agresywne zachowania wobec wychowanków i grupy utrudniają proces zmian.

FREEDOM SCENARIUSZ ZAJĘĆ PDF

Friendship - Rodzaje przyjaźni. Kliki i grupy. Przemoc równieśnicza - program skierowany do dzieci i młodzieży, które mają problemy w zawieraniu znajomości, integracją z grupą. Skupia się na pracy z grupą, w której zostały zauważone trudności w integracji uwidaczniające się brakiem serdeczności, koleżeństwa, współpracy, pojawianiem się wyzwisk, izolowanie się rówieśników, niezdrowa rywalizacja, brak akceptacji, przejawy agresji. Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji dotyczących pojęć z zakresu integracji grupy, komunikacji, postaw asertywnych, rozwiązywania konfliktów i zachowań, które mają negatywny wpływ na grupę. 

FRIENDSHIP SCENARIUSZ ZAJĘĆ PDF

Nurturing Programme - to program ukazujący narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą, która sprawia problemy wychowawcze spowodowane niskim poczuciem własnej wartości, nierespektowaniem zasad, nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych, brakiem zaufania do dorosłych, pesymizmem.

NURTURING PROGRAMME SCENARIUSZ ZAJĘĆ PDF

Zakończenie projektu

Głównym celem projektu było podniesienie posiadanych i nabycie nowych kompetencji zawodowych przez 36 pracowników 3 instytucji zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym i socjalizującym z osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym-Placówki Wychowawczo-Opiekuńczej w Kętach (dalej PWO), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu (dalej PCPR) i Domu Dziecka w

Oświęcimiu (dalej DD) dzięki udziałowi w mobilności ponadnarodowej. Projekt bezpośrednio przyczyni się do osiągniecia celu szczegółowego PO WER.


Współpraca ponadnarodowa pozwoliła na wykorzystanie odmiennych uwarunkowań, porównanie rozwiązań funkcjonujących w obu krajach-ich słabych oraz mocnych stron.


Założeniem projektu było wzajemne uczenie się w ramach współpracy ponadnarodowej, które jest jednym z najważniejszych celów podjętej współpracy, kładącym szczególny nacisk na zwiększenie skuteczności interwencji EFS w UE. Proces wymiany doświadczeń zapewniony został dzięki comiesięcznym telekonferencjom, których jednym z celów była wymiana informacji nt. efektów wdrażania rozwiązań w krajach partnerstwa.


Kluczowym zadaniem stały się zorganizowane z Wielkiej Brytanii Warsztaty Edukacji Alternatywnej. Wzięli w nich udział wszyscy delegowani do udziału pracownicy PWO, PCPR i DD. W sumie zorganizowanych zostało 6 wyjazdów, dla 6 osób każdy. W zależności od złożoności konkretnych metod trwały 4 lub 7 dni.


Programy warsztatów zostały zaprojektowane przy założeniu wyposażenia uczestników w wiedzę teoretyczną i w informacje związane z praktycznym stosowaniem metod i narzędzi na konkretnych stanowiskach pracy z młodzieżą wykluczoną i zagrożoną wykluczeniem społecznym (organizowane spotkania w instytucjach na co dzień pracujących przy ich wykorzystaniu).


Założenia projektu zostały przygotowane w poszanowaniu zaleceń Komisji Europejskiej Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji, które wskazują m.in. na konieczność zawiązywania takich partnerstw przy programowaniu funduszy strukturalnych oraz dostępie do nich poprzez angażowanie właściwych zainteresowanych stron na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w szczególności właściwych władz publicznych.


Dlatego zaangażowanie Powiatu Oświęcim jako Wnioskodawcy i 3 instytucji pomocowych-odbiorców wsparcia pozwoliło na osiągnięcie zakładanych efektów.